Termeni şi condiţii de utilizare

Accesarea paginii web codriiputnei.ro şi rezer­va­rea prin inter­me­diul acestuia implică accep­ta­rea ter­menilor şi con­di­ţiilor de utilizare. Pen­tru folo­si­rea in condi­ţii optime a site-ului, se reco­mandă citi­rea cu aten­ţie a ter­me­ni­lor şi con­di­ţi­i­lor. Pen­siu­nea Codrii Putnei îşi asumă drep­tul de a face modi­fi­cări ale aces­tor pre­ve­deri, fără o noti­fi­care prealabilă.

Drep­turi de autor

Con­ţi­nutul site-ului codriiputnei.ro este pro­pri­e­ta­tea Pensiunii Codrii Putnei, şi este apă­rat de legile în vigoare pen­tru pro­tec­ţia drep­tu­ri­lor de autor.

Sunt inter­zise în mod expres acce­sa­rea site-ului codriiputnei.ro în sco­pul copi­e­rii con­ţi­nu­tu­lui, de către dis­po­zi­tive sau pro­grame auto­mate, sau copi­e­rea manu­ală a con­ţi­nu­tu­lui. Imaginile şi informaţiile prezente pe site-ul codriiputnei.ro pot fi folo­site numai cu acor­dul scris al Pensiunii Codrii Putnei.

Toate elementele din conținutul site-ului, toate logo-urile, fotografiile, grafica, software-ul, clipurile video și alte date sunt protejate de Legea nr. 8/1996 a dreptului de autor. Aveți dreptul de a vizualiza site-ul și pentru a imprima paginile lui pentru unicul scop de a face o rezervare prin intermediul codriiputnei.ro. Cu toate acestea, orice copiere fără permisiunea scrisă de la Pensiunea Codrii Putnei este strict interzisă și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Fra­udă

Orice incer­care de a accesa datele per­so­nale ale altui uti­li­za­tor sau de a modi­fica con­ti­nu­tul site-ului Pen­siu­nea Codrii Putnei sau de a afecta per­for­man­tele ser­ve­ru­lui pe care ruleaza site-ul  va fi con­si­de­rat o ten­ta­tivă de fra­u­dare a site-ului si va face obiec­tul unei plan­geri penale.

Liti­gii

Orice liti­giu apă­rut între Cli­enti si Pensiunea Codrii Putnei va fi rezol­vat prin cale amiabilă.

În cazul în care nu s-a reu­şit rezolvarea con­flic­tu­lui pe cale ami­a­bilă, com­pe­tenţa revine instan­ţe­lor judecătoreşti de pe raza muni­ci­pi­u­lui Suceava.

 

Fiind de acord cu aceşti Ter­meni şi Con­di­ţii vă asumaţi în tota­li­tate răspunderea.